Isikuandmete töötlemise teave TAO Keskus OÜ

Kehtib alates 25.05.2018
Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

Meie veebisait kasutab meie ja kolmandate osapoolte küpsiseid teie kogemuse isikupärastamiseks.
Selle teabe sulgemisel annate meile nõusoleku küpsiste kasutamiseks.

 1. Isikuandmed, nende töötlemine TAO Keskus OÜ poolt (edaspidi Ettevõte)
  Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
  1.2 Ettevõte kasutab isikuandmeid sündmuste (kursused, tunnid, praktikad jmt) korraldamisel ja nendega seotud lisateenuste osutamiseks ja saab sel eesmärgil andmeid reeglina e-kirja leppe täitmise käigus oma kliendi käest. Juhul, kui kliendilt ei ole võimalik leppe täitmiseks täitmiseks vajalikke andmeid saada, võib kannatada teenuse osutamise kvaliteet või teenus muutuda kliendile kulukamaks vm viisil ebasoodsamaks.
  1.3 Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.
  1.4 Töötleme Teie isikuandmeid kui:
  1.4.1 külastate meie veebisaiti;
  1.4.2 saadate läbi veebilehe või Facebooki päringu;
  1.4.3 isikuandmete töötlemine toimub õiguslikul alusel.

 2. Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.
  2.2 Ettevõte kasutab isikuandmeid eelkõige otseselt teenuse osutamise eesmärgil, teenuste arendamiseks ja kvaliteedi tagamiseks.
  2.3 Isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kui on vaja teenuse osutamisel.
  2.4 Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise, hävimise eest.

 3. Koduleht, kirjavahetus
  3.1 TAO Keskus OÜ koduleht www.taokeskus.eu
  3.1.1 Kodulehe külastaja kohta kogutakse ja säilitatakse info
  3.1.2 arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadress),
  3.1.3 kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,
  3.1.4 külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).
  3.1.5 IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kodulehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse.
  3.1.6 Andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, mille abil arendatakse veebilehte.
  3.2 Kirjavahetus
  3.2.1 Isikuandmeid võivad sisaldada nii TAO Keskus OÜ-le saadetud e-kirjad, Facebooki kaudu päringud kui ka nendele saadetud vastused.

 4. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge:
  TAO Keskus OÜ
  Rotermanni 8, Tallinn
  Tel. 56856036
  taokeskus@taokeskus.eu
  4.2 Füüsilisel isikul on õigus pöörduda järelevalveasutuse poole (Andmekaitse Inspektsioon) kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine riivab tema õigusi.